Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

Dienstverlener: Detox Academy, gevestigd te Amsterdam.

Cliënt: (rechts-)persoon welke bij Detox Academy diensten afneemt. Onder cliënt wordt, indien van toepassing, behalve deze, ook verstaan, diens vertegenwoordiger, gemachtigde en rechtsverkrijgenden.

Dienst: een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door cliënt, diensten worden verleend door Detox Academy in het kader van het welzijn van cliënt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

a. Op alle overeenkomsten tussen Detox Academy enerzijds en cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

b. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door dienstverlener zijn bevestigd.

b. In het geval dat van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

c. Wanneer door Detox Academy gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van dienstverlener op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien dienstverlener één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken cliënt hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening

a. De dienstverlening die Detox Academy aan cliënt zal leveren omvat de verzorging van diensten zoals mondeling overeengekomen.

b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

c. Detox Academy stelt geen diagnoses en iedere vorm van advies dan wel therapie dan wel opleiding dan wel cursus dan wel workshop is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van de reguliere arts(en).

Artikel 5. Annulering

a. In het geval van een afgesproken consult dan wel één op één behandeling dan wel therapie geldt bij annulering dat tot uiterlijk 48 uur voordat deze afspraak plaats zou vinden, dit ZONDER kosten kan geschieden. Indien annulering binnen 48 uur voor de gemaakte afspraak plaatsvindt, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

b. Annuleren van een opleiding, workshop, cursus, retraite of andere groepsactiviteit kan tot 30 dagen voor de activiteit plaatsvindt, kostenvrij geschieden. Bij annulering tussen de 30e en de 10e dag voor een activiteit plaatsvindt, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 10e dag en 48 uur voor de activiteit plaatsvindt wordt 75% van de kosten in rekening gebracht. Hierna wordt 100% van de activiteit in rekening gebracht. In voorkomende gevallen wordt cliënt echter in de gelegenheid gesteld om een plaatsvervanger/ster aan de activiteit deel te laten nemen. Dit in goed en billijk overleg met de dienstverlener.

c. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Detox Academy gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden cliënt

a. In het geval van een afgesproken consult dan wel één op één behandeling door één van onze therapeuten verplicht cliënt zich, middels een intakeformulier dan wel intakegesprek, relevante informatie aan dienstverlener te verstrekken en dit geheel naar waarheid te doen.

b. Cliënt verplicht zicht ertoe ten minste 24 uur voor de geplande activiteit geen alcohol, drugs of andere verdovende middelen te gebruiken.

c. Bij het in gebreke blijven van cliënt heeft dienstverlener het recht toegang tot de activiteit te ontzeggen.

d. Cliënt is op elk moment zelf verantwoordelijk voor het volgen van activiteiten dan wel behandelingen die door dienstverlener worden georganiseerd.

e. Bij eventuele schade, materieel of immaterieel, kan op geen enkele manier verhaal bij dienstverlener plaatsvinden.

Artikel 7. Tarieven

De diensten zullen tegen de mondeling overeengekomen of op de website vermelde tarieven worden geleverd. Dit naar beoordeling van de dienstverlener.

Artikel 8. Betaling rente en incassokosten

a. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of verrekening, binnen de betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, vanaf welk moment aanspraak wordt gemaakt op 1,5% rente per maand, vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening. Tevens wordt alsdan aanspraak gemaakt op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 75,00. Indien cliënt niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt aanspraak gemaakt op incassokosten op grond van het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW.

b. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag(en).

Artikel 9. Aansprakelijkheid

a. Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Detox Academy. Noch Detox Academy, noch Thorsten Meininger, noch door hem aangestelde therapeuten, kunnen tegenover cliënt aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan de activiteiten die door dienstverlener georganiseerd worden en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de faciliteiten van dienstverlener voortvloeien.

b. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan dienstverlener kunnen worden toegerekend.

c. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet slagen van een behandeling of therapeutisch traject.

Artikel 10. Klachten

Klachten kunnen binnen twee weken na de dienst schriftelijk en aangetekend ingediend worden en zullen door dienstverlener naar redelijkheid en billijkheid in behandeling genomen worden.

Artikel 11. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de dienstverlener en cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Geheimhouding

Dienstverlener zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door cliënt verstrekte gegevens. Bij controle van de praktijk door de bevoegde instanties wordt echter inzage gegeven in dossiers. Waar mogelijk worden daarbij persoonsgegevens van cliënt geanonimiseerd.

Artikel 13. Wijzigingsbeding

Dienstverlener behoudt zich te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien hij daarbij een zwaarwichtig belang heeft. Dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.